سفارشات

انجام سفارشات ذیل در پژوهش رایان

 
۱-استخراج داده‌های هواشناسی با مقیاس زمانی و مکانی از Cordex ، مدل‌های CMIP5 و…
۲-اجرای ریز مقیاس نمایی آماری با روش‌های مختلف و ارائه بصورت فایل اکسل 
۳-تهیه و استخراج داده‌های شبکه‌بندی با دقت مکانی -زمانی مورد انتظار و ارائه بصورت فایل اکسل 
این داده‌ها می‌تواند از قبیل Agmerra ٫  persiann ٫ TRMM و … باشد 
۴- استخراج محصولات ماهواره‌ای و تولید فایل‌های اکسل و CSV از آنها از قبیل رطوبت خاک٫ شاخص‌های گیاهی و …
۵-انجام پروژه‌های آماری و ترسیم گراف‌های مورد نیاز
۶-محاسبه انواع شاخص‌های خشکسالی٫ پایش و پیش‌بینی خشکسالی 
۷-و بسیاری از موارد دیگر

سفارش خود را برای ما بفرستید